Regulamin organizacyjny

DO POBRANIA REGULAMIN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2023 Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6
w Białymstoku z dnia 05.06.2023 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 6 W BIAŁYMSTOKU

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku zwany dalej
„Regulaminem” określa organizację pracy żłobka.
2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego określają w szczególności:
a) organizację pracy żłobka, w tym czas pracy żłobka, obsadę kadrową,
b) zasady funkcjonowania żłobka,
c) zasady naboru,
d) zakres współpracy ze żłobkiem, dostęp do informacji o rozwoju dziecka, warunkach
i sposobie udzielania świadczeń przez żłobek - rodziców, opiekunów prawnych lub innych
osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, zwanych dalej ,,rodzicami”,
e) organizację opieki nad dziećmi w żłobku, w tym:- prawa i obowiązki rodziców,
- prawa dziecka,
- organizację pracy żłobka i szczegółowy zakres działań,
- obowiązki żłobka w razie nietypowych zdarzeń,
3. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
a) żłobku – należy przez to rozumieć Żłobek Miejski nr 6 w Białymstoku,
b) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 6
w Białymstoku.
c) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych, którym sąd powierzył
sprawowanie opieki nad dzieckiem.

§ 2

Podstawę prawną działalności żłobka określa w szczególności:

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U.
z 2019 r. poz. 409, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1282 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506
z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869
z późn. zm.),
6. Uchwała Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 roku w
sprawie ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok oraz
wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
7. Uchwały nr LIV/773/22 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 23 maja 2022 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego Nr 6 w Białymstoku

§ 3

1. Żłobek Miejski Nr 6 jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką
budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Podmiotem tworzącym żłobek jest Miasto Białystok.
3. Siedziba żłobka mieści się w Białymstoku, ul. Upalna 58 .
4. Obszarem działania żłobka jest Miasto Białystok.
5. Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy
niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA

§ 4

1. Podstawowym celem żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.
2. Do zadań żłobka w szczególności należy:
a) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
b) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez
prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem wieku dziecka
oraz jego indywidualnych potrzeb,
c) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności w zakresie podstawowych czynności
samoobsługowych oraz wspieranie aktywności dziecka,
d) zapewnienie wyżywienia zgodnego z wymogami wynikającymi z aktualnych norm
żywienia dla danej grupy wiekowej populacji polskiej, opracowanych przez Instytut
Żywności i Żywienia im. Prof. Dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
e) prowadzenia w miarę możliwości zajęć wspomagających indywidualny rozwój dzieci
niepełnosprawnych,
f) zapewnienie bezpieczeństwa ( fizycznego i emocjonalnego),
g) kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci,
h) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

§ 5

Żłobek, realizując zaspokajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności:
a) dobrem dziecka.
b) potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych.
c) koniecznością wspierania rozwoju dziecka.

ROZDZIAŁ III

ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

§ 6

Grupy dziecięce

1. W celu realizacji zadań żłobka, dla zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia, właściwego
rozwoju psycho-fizycznego dzieci, dyrektor zatrudnia w poszczególnych grupach wiekowych,
odpowiednią do liczby dzieci ilość pracowników.
2. Tworzy się następujące grupy dziecięce:

 Grupa I : od 20 tyg. życia do 15 m.ż.
 Grupa II : od 16 m.ż. do 20 m.ż.
 Grupa III : od 21 m.ż. do 25 m.ż.
 Grupa IV : powyżej 26 m.ż.

3. Dla celów organizacyjnych dopuszcza się łączenie grup.
4. Organizację pracy w poszczególnych grupach dziecięcych określa „Plan dnia” oraz „Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej” obejmujący prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych.

§ 7

Czas pracy

1. Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez dyrektora żłobka przerwy
wakacyjnej. Czas ww. przerwy podaje się w formie ogłoszenia, na stronie internetowej oraz
na tablicy ogłoszeń najpóźniej do 31 stycznia danego roku.
2. W okresie przerwy wakacyjnej żłobek nie wykonuje usług opiekuńczo-wychowawczych.
3. Żłobek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17.10 i zapewnia
opiekę względem każdego dziecka do 10 godzin dziennie z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek
rodziców wydłużony powyżej 10 godzin dziennie za dodatkową opłatą.
5. Dyrektor żłobka może zmienić godziny pracy żłobka po przeprowadzeniu analizy czasu
pobytu dzieci oraz po rozpatrzeniu opinii rodziców. Zmiana zostaje podana w formie
ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w żłobku oraz na stronie internetowej.

§ 8

Kryteria naboru dzieci.
1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) pracujących lub
uczących się - w przypadku pełnych rodzin, zaś w przypadku osób samotnie wychowujących
dzieci - rodzica (opiekuna prawnego) pracującego względnie uczącego się.
2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców (opiekunów prawnych) mieszkańców miasta
Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania
podatku niż Miasto Białystok.
3. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez
okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc
zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy i matki przebywające na urlopie
macierzyńskim w rozumieniu KP oraz urlopie rodzicielskim, na kolejne dziecko.
4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne,
zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych potwierdzone poprzez okazanie do
wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień.
W przypadku dzieci posiadających przeciwskazania do szczepień potwierdzone
zaświadczeniem od lekarza: pediatry lub rodzinnego.
5. W Żłobku obowiązują preferencje dla następujących grup dzieci:
a) dzieci z rodzin wielodzietnych posiadających Białostocką Kartę Dużej Rodziny w proporcji
jedno dziecko na dziesięcioro z kolejki w czasie głównego naboru do Żłobka;
b) rodzeństwa dzieci uczęszczających do Żłobka;
c) dzieci pracowników Żłobka.

§ 9

Procedury naboru do Żłobka
1. Procedura naboru do Żłobków Miejskich w Białymstoku prowadzona jest w systemie
elektronicznym.
2. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w przypadku
wolnych miejsc.
3. W celu zapisania dziecka do żłobka rodzic rejestruje dziecko w systemie
elektronicznym, następnie drukuje z systemu wypełniony przez siebie wniosek
o przyjęcie dziecka do żłobka i dostarcza go do placówki pierwszego wyboru.
4. Rodzic zapisując dziecko do żłobka może wskazać we wniosku trzy żłobki, przy czym:
a) w czasie głównego naboru do żłobka przyjmowane są dzieci z pierwszego wyboru
zgodnie z kolejnością na liście oczekujących, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5;
b) w czasie naborów uzupełniających decyduje kolejność na liście oczekujących niezależnie
od tego, czy jest to żłobek pierwszego, drugiego czy trzeciego wyboru.
5. Data złożenia wniosku w formie papierowej w żłobku pierwszego wyboru oraz
jednoczesne potwierdzenie przez żłobek w systemie stanowi datę złożenia wniosku,
od której biegnie termin oczekiwania na żłobek.
6. Żłobek pierwszego wyboru zarządza danymi osobowymi wnioskodawcy.
7. Dzieci w żłobku przyjmowane są do grup według zbliżonego wieku.
8. Warunki przyjęcia dziecka do żłobka:
a) spełnienie kryteriów zawartych w § 8;
b) pozycja na liście oczekujących;
c) wolne miejsce w grupie wiekowej.
9. Warunki przyjęcia dziecka do żłobka określone w ust. 8 muszą wystąpić łącznie.
10. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka oprócz wymogów z ust. 8 i 9 jest złożona karta
zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług żłobka.

§ 10


Warunki korzystania ze Żłobka
1. Kryteria określone w § 8 ust. 1 - 5 obowiązują także rodziców dzieci korzystających
z usług żłobka. Dyrektor żłobka w każdym czasie trwania umowy o korzystanie
z usług żłobka ma prawo skontrolować spełnienie tych wymogów.
2. Rodzice mają obowiązek powiadomić dyrektora żłobka na piśmie o każdej zmianie sytuacji
w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania
podatku.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka mają prawo w szczególnie uzasadnionych
przypadkach (przewlekła choroba dziecka, urlop rodzicielski) ubiegać się o urlopowanie
dziecka na okres minimum trzech miesięcy do maksymalnie 6 miesięcy.
4. Na miejsce urlopowanego dziecka, Dyrektor Żłobka może przyjąć inne dziecko z listy
oczekujących, na czas nieobecności, po wcześniejszym uzgodnieniu z rodzicami
( opiekunami prawnymi) dziecka.

§ 11

Przyjęcie dziecka

1. Informację o przyjęciu dziecka do żłobka, rodzice uzyskują telefonicznie oraz w drodze
e-maila wygenerowanego przez system naboru elektronicznego.
2. Przy przyjęciu dziecka do żłobka rodzice zobowiązani są:
a) uzupełnić kartę zapisu (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu),
b) uzupełnić „Upoważnienie odbioru dziecka ze Żłobka”, znajdujące się w karcie zapisu,
c) uzupełnić kartę wywiadu ( załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu),
d) podpisać umowę na świadczenie usług - (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu),
e) okazać do wglądu książeczkę zdrowia dziecka z wpisem wykonanych szczepień zgodnie
z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych,
f) zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać się do jego przestrzegania poprzez
złożenie stosownego oświadczenia zawartego w umowie.
3. Dokumenty, o których mowa w ust.2 muszą być złożone, a umowa podpisana najpóźniej
pierwszego dnia korzystania dziecka z usług żłobka.

§ 12

Rada Rodziców

1. W Żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci
uczęszczających do żłobka.
2. Rada rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu.
3. Dyrektor żłobka umożliwia rodzicom dzieci uczęszczających do żłobka zorganizowanie
zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz uchwalenie regulaminu rady
rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca na zebranie oraz poinformowanie
rodziców o jego terminie.
4. Zebranie rodziców odbywa się co najmniej raz w roku.
5. Rada rodziców działa według opracowanego przez siebie zgodnie z Ustawą
i zatwierdzonego przez dyrektora żłobka regulaminu.
6. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o wyborze
lub zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka.
7. W żłobku może działać tylko jedna rada rodziców.

§ 13

Skreślenie z listy
1.Dyrektor żłobka ma prawo skreślić z listy dziecko w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w żłobku trwającej 10 kolejnych dni
roboczych. Usprawiedliwienie nieobecności następuje w formie ustnej lub pisemnej
i wymaga podania przyczyny,
b) nieuregulowania przez rodziców, którejkolwiek z wymagalnych opłat za korzystnie
ze żłobka obejmujących jednomiesięczne zaległości,
c) podania przez rodziców dziecka nieprawdziwych danych, w dokumentach wymaganych
przez żłobek lub niepoinformowania o zmianach w zakresie wymaganych danych,
a w szczególności - niespełniania wymogów określonych w obowiązujących uchwałach Rady
Miejskiej w Białymstoku - w zakresie miejsca zamieszkania, pozostawania w stosunku pracy,
szczepień dzieci, deklarowanej miejscowości, na rzecz której jest odprowadzany podatek
dochodowy,
d) nieaktualizowania danych, o których mowa w lit. c. Na żądanie dyrektora żłobka
przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest do uczynienia zadość temu obowiązkowi
w terminie określonym w liście poleconym przesłanym na adres korespondencyjny jednego
z przedstawicieli ustawowych. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu dziecko
zostaje skreślone z listy, a umowa ulegnie rozwiązaniu;
e) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Regulaminu;
2. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być złożone przez rodzica w dowolnym
momencie lecz wywołuje ono skutek na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Skreślenie dziecka z ewidencji jest równoznaczne z natychmiastowym rozwiązaniem
umowy o korzystanie z usług żłobka.
4. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców lub opiekunów prawnych
na piśmie z podaniem przyczyny.

§ 14

Zasady współpracy z Rodzicami

1. Dzieci przyjmowane są do żłobka w godzinach wynikających z potrzeb rodziców,
zdeklarowanych w umowie.
2. Rodzice zobowiązani są do zgłaszania planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem,
a w przypadku nagłym (choroba dziecka) – w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.00.
3. Ze względów sanitarno – epidemiologicznych dzieci oddawane do żłobka powinny być
czyste, co oznacza czystość ciała, włosów i odzieży oraz powinny mieć krótko obcięte
paznokcie.
4. Z w/w względów nie należy przyprowadzać do żłobka dziecka, u którego obserwuje się
jakiekolwiek symptomy nieprawidłowego funkcjonowania organizmu (gorączka/stan
podgorączkowy, kaszel, katar, wysypka lub zmiany skórne , biegunka, wymioty, dolegliwości
bólowe – brzucha, gardła, uszu itp.). Jedynym odstępstwem od tej reguły są objawy
wynikające z alergii dziecka, potwierdzone stosownym zaświadczeniem od lekarza specjalisty
lub rodzinnego.
4. W przypadku nieprzestrzegania przez rodziców zasad podanych w ust. 3 i 4
pracownik opiekujący się dzieckiem ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do żłobka,
do czasu uregulowania stwierdzonych niedociągnięć.
5. W przypadku, gdy na prośbę opiekuna rodzice w ciągu godziny zegarowej nie odbiorą
chorego dziecka z placówki, zostanie wezwana pomoc lekarska (pogotowie ratunkowe).
Koszty działania służb medycznych ponoszą rodzice.
8. Powtarzające się sytuacje przyprowadzania do żłobka dziecka chorego lub nieodebranie
dziecka chorego na wezwanie placówki mogą świadczyć o zaniedbywaniu dziecka i podlegają
zgłoszeniu odpowiednim służbom (Pomoc społeczna, sąd).
9. W przypadku przewlekłej choroby dziecka należy uzgodnić z dyrektorem żłobka
czasookres nieobecności dziecka, podając datę planowanego powrotu dziecka.
10. W żłobku dzieci powinny być bezpieczne i czuć się swobodnie. W związku z tym,
zabrania się noszenia przez nie wszelkiego rodzaju biżuterii: pierścionków, bransoletek,
łańcuszków, wiszących kolczyków, których zerwanie może w konsekwencji prowadzić do
uszkodzenia ciała dziecka lub zagrożenia jego życia. Wyjątek stanowią spinki i gumki do
włosów oraz ochrona oczu
11. W codziennych kontaktach rodziców, personelu i dyrekcji Żłobka wynikających
z faktu opieki nad dzieckiem, obowiązuje takt i kultura słowna oraz odpowiedni sposób
zachowania się. Uwagi dotyczące pracy personelu należy składać bezpośrednio do Dyrektora.

§ 15

Zasady odbioru dziecka

1. Dzieci ze żłobka mogą odbierać wyłącznie rodzice. Za pisemną zgodą rodziców dziecko
może być odebrane przez imiennie upoważnioną, pełnoletnią osobę.
2. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania osoby odbierającej dziecko.
3. Ze względu na dobro i bezpieczeństwo dzieci personel żłobka nie będzie zezwalał na
odbiór dzieci:
a) osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem
środków odurzających,
b) osobom niewymienionym w upoważnieniu do odbioru dziecka,
c) niepełnoletnim.

4. W przypadku o którym mowa w ust. 3 dziecko pozostawia się w żłobku do momentu
przybycia zawiadomionej przez opiekuna innej osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
5. W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną
najpóźniej do godziny zakończenia pracy placówki, a także w przypadku nie przybycia
zawiadomionej osoby lub niemożliwości skontaktowania się z rodzicami lub osobą
upoważnioną opiekun lub dyrektor żłobka zawiadomi najbliższą jednostkę policji.
6. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1 zobowiązana jest do okazania dowodu
tożsamości.
7.W przypadku konfliktu pomiędzy rodzicami, związanego z odbiorem dziecka z placówki,
Żłobek przestrzega tylko i wyłącznie aktualnego postanowienia sądu w tej sprawie, w takim
wypadku dziecko będzie wydawane temu z rodziców przy którym sąd przyznał dziecku
miejsce zamieszkania. Drugiemu z rodziców dziecko będzie wydawane tylko za każdorazowo
wyrażoną zgodą rodzica (w formie telefonicznej i zweryfikowaniu tej informacji przez
pracownika żłobka), przy którym sąd przyznał miejsce zamieszkania dziecka. W przypadku
ustania konfliktu oboje rodzice są obowiązani złożyć pisemne oświadczenia skierowane do
Dyrekcji placówki.
8. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica nieuprawnionego do odbioru, opiekun
powiadamia dyrektora żłobka i rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.
9. W przypadku sytuacji zakłócających pracę placówki oraz stanowiących zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób w niej przebywających, Dyrektor ma prawo powiadomić najbliższy
posterunek Policji.
10. W przypadku braku porozumienia pomiędzy rodzicami dotyczącego spraw dziecka,
zwłaszcza w zakresie sprawowania opieki lub w zakresie realizowania kontaktów
rodzicielskich, dyrektor żłobka mając na uwadze dobro dziecka powiadamia sąd.

§ 16

Prawa rodziców i dzieci korzystających z usług Żłobka

1. Rodzice dziecka korzystającego z usług żłobka mają prawo do:
a) pełnej i rzetelnej informacji na temat dziecka,
b) uzyskiwania porad i wskazówek dotyczących opieki i wychowania dziecka,
c) wglądu do dokumentacji dotyczącej prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych
z elementami edukacji prowadzonych w żłobku,
d) uczestniczenia w zajęciach otwartych organizowanych przez żłobek,
e) wnoszenia skarg i wniosków w zakresie wykonywania przez żłobek swoich zadań,
f) powołania do współpracy Rady Rodziców.
2. Skargi i wnioski, o których mowa w ust.1 lit. e) można składać
w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora żłobka w godzinach urzędowania.
3. Wszystkie złożone skargi podlegają zarejestrowaniu, a następnie rozpatrzeniu bez zbędnej
zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni,
a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w 30 dni.
4. Dziecko korzystające z opieki żłobka ma prawa wynikające z praw dziecka,
w szczególności dotyczą one:
a) poszanowania godności,
b) korzystania ze świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych
zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i środkami, zasadami etyki
oraz szczególną starannością,
c) korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami edukacji, dostosowanych
do indywidualnych potrzeb,
d) prawidłowego zaspokojenia potrzeb żywieniowych,
e) zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i ruchowych.

§ 17

Obowiązki rodziców

1. Rodzice zobowiązani są do:
a) przestrzegania zasad funkcjonowania żłobka zawartych w statucie żłobka, Regulaminie
organizacyjnym oraz w zawartej umowie na korzystanie z usług żłobka,
b) współdziałania ze żłobkiem w zakresie wszelkich spraw związanych z pobytem dziecka
w placówce,
c) przyprowadzania do żłobka dziecka wyłącznie zdrowego,
d) odbierania dziecka ze żłobka osobiście lub przez osobę upoważnioną,
e) zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka w żłobku, a w przypadku choroby
najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godz. 8.00,
f) natychmiastowego powiadomienia żłobka w przypadku choroby zakaźnej lub choroby
mogącej wpłynąć na stan zdrowia pozostałych dzieci korzystających z usług żłobka,
g) terminowego wnoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z zasadami określonymi
w umowie,
h) uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez opiekunów w grupach dziecięcych.
2. Rodzice zobowiązani są do zaopatrzenia dziecka w odzież, bieliznę, środki higieniczne,
materiały plastyczne niezbędne do realizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych
z elementami edukacji oraz inne artykuły niezbędne dziecku uczęszczającemu do żłobka
(szczegółowy wykaz podaje dyrektor).
3. Zobowiązuje się rodziców do podawania aktualnych informacji dotyczących miejsca
zamieszkania, zatrudnienia oraz numerów telefonów umożliwiających kontakt.

§ 18

Zasady postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka.

1. Zaobserwowane u dziecka sińce i inne urazy poddaje się ocenie pielęgniarskiej
i odnotowuje w zeszycie zdarzeń. Jeśli pielęgniarka uzna, po konsultacji z dyrektorem żłobka,
że urazy mogą wskazywać na stosowanie wobec dziecka przemocy fizycznej lub
molestowania, sporządza stosowną dokumentację opatrzoną datą i podpisami – własnym oraz
dyrektora.
2. O sporządzeniu notatki informuje się odbierającego dziecko rodzica lub osobę
upoważnioną.
3.Jeżeli urazy zostaną zaobserwowane u dziecka ponownie, bądź jeżeli urazy stwierdzone po
raz pierwszy nie budzą wątpliwości w ocenie personelu żłobka, że są one skutkiem
stosowanej przemocy, dyrektor żłobka obowiązany jest złożyć do najbliższej jednostki policji
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad dzieckiem.
4. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 dołącza się uwierzytelnione kopie
dokumentacji z ust. 1.
5. Jeżeli uraz wymaga natychmiastowej interwencji lekarza, dyrektor żłobka zobowiązany jest
wezwać pogotowie ratunkowe, zawiadamiając jednocześnie policję.

§ 19

Postępowanie w przypadku nagłym, zagrażającym zdrowiu i życiu dziecka.
1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w żłobku pracownicy mają obowiązek
stosowania „Procedury bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Żłobku Miejskim Nr 6
w Białymstoku”.
2. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia dziecka pracownicy odpowiedzialni za
sprawowanie opieki, zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy, niezwłocznego
wezwania karetki pogotowia oraz powiadomienia o zaistniałym fakcie dyrektora żłobka.
Szczegółowe zasady postępowania określa obowiązująca w żłobku „Procedura postępowania
w przypadku udzielania pierwszej pomocy w Żłobku Miejskim Nr 6 w Białymstoku”.
3. W przypadku stwierdzeniu zgonu dziecka dyrektor żłobka zobowiązany jest do
powiadomienia rodziców oraz policji.

§ 20

Postępowanie w przypadku wystąpienia wydarzeń nietypowych

1. W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci przebywających
w żłobku, rodziców dzieci i osób pracujących (pożar, klęska żywiołowa, ogłoszenie stopnia
alarmowego), dyrektor żłobka odpowiada za organizację i realizację przedsięwzięć mających
na celu ochronę życia, zdrowia i mienia we współpracy z innymi służbami.
2. W przypadku wystąpienia epidemii dyrektor żłobka zawiadamia Terenowy Inspektorat
Sanitarny i postępuje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami.
3. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej, dyrektor żłobka zarządza wywieszenie flagi
narodowej przepasanej kirem.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ŻŁOBKA I OBSADA OSOBOWA

§ 21


1.W Żłobku Miejskim Nr 6 tworzy się następujące stanowiska pracy:
a) Dyrektor Żłobka
b) Główny księgowy
c) Pielęgniarka/ starsza pielęgniarka
d) Młodszy opiekun/opiekun/starszy opiekun
e) Referent
f) Kucharz/ szef kuchni
g) Pomoc kuchenna
h) Sprzątaczka
i) Robotnik
2. Schemat organizacyjny Żłobka stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu.
3. Kontrolę wewnętrzną w żłobku sprawują: dyrektor, główna księgowa oraz pracownicy
w granicach pełnomocnictw udzielonych przez dyrektora żłobka.

§ 22

Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

1. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
2. Dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu
prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
3. Prowadzenie spraw żłobka w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta
Miasta Białegostoku. Do czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego
pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.
4. Prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej żłobka.
5. Zarządzanie powierzonym mieniem.
6. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje regulaminy i zarządzenia.
7. W miarę potrzeby dyrektor żłobka udziela pełnomocnictw i upoważnień pracownikom
żłobka w formie pisemnej.
8. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje główna księgowa, pielęgniarka lub inna
osoba wskazana przez dyrektora.
9. Dyrektor żłobka jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników.
10.Dyrektor określa szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień poszczególnych
pracowników.

§ 23

Do podstawowych obowiązków głównej księgowej należy:

1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości, sporządzenie kalkulacji wynikowej
kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, w sposób umożliwiający:
a) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
b) ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie
osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
c) prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
d) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych
oraz sprawozdań finansowych.
2. Dyspozycja środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania
budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi oraz innymi będącymi w dyspozycji
jednostki.
3. Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
jednostkę.
4. Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.
5. Zapewnienie terminowego egzekwowania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań.
6. Analiza wykorzystywania środków przydzielonych z budżetu lub środków
pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji zakładu.
7. Dokonywanie kontroli wewnętrznej:
a) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych
jednostki oraz ich zmian,
b) następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowania.
8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora zakładu,
dotyczących prowadzenia rachunkowości: obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania
i rozliczania inwentaryzacji.

§ 24

Do głównych obowiązków starszego opiekuna należy:

1. Poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka.
2. Kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych
i zabawie.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby dziecka.
4. Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka z uwzględnieniem potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.
5. Redagowanie i nadzór nad realizacją codziennego planu pracy opiekuńczo – wychowawczo
– edukacyjnej.
6. Szkolenie pracowników Żłobka w zakresie zagadnień opiekuńczo-wychowawczych zgodnie
z potrzebami.
7. Współpraca z Rodzicami w kierunku ujednolicenia metod postępowania z dzieckiem
w wieku żłobkowym – wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.
8. Dbanie o dobro zakładu pracy, używanie mienia żłobka zgodnie z przeznaczeniem.
9. Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.
10. Wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych:
a) pomoc dziecku w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie dzieci,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne ścielenie łóżek i leżaków,
d) wietrzenie pomieszczeń,
11. Dbanie o porządek, czystość, higienę i wystrój pomieszczeń, w których przebywają dzieci
oraz o dobry stan sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 25

Do głównych obowiązków opiekuna należy:
1. Poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka.
2. Kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych
i zabawie.
3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci.
4. Redagowanie i nadzór nad realizacją codziennego planu pracy opiekuńczo – wychowawczo
– edukacyjnej.
5. Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka z uwzględnieniem potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.
6. Udzielanie informacji rodzicom dotyczących pobytu dziecka w żłobku.
7. Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.
8. Wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych:
a) pomoc dziecku w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie dzieci,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne ścielenie łóżek i leżaków,
d) wietrzenie pomieszczeń,
9. Dbanie o porządek i estetykę pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz o dobry stan
sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26


Do głównych obowiązków młodszego opiekuna należy:

1.Poznanie indywidualnych właściwości i tempa rozwoju dziecka.
2.Kształtowanie właściwej aktywności i samodzielności dziecka w czynnościach codziennych
i zabawie.
3.Pomoc w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych
we współpracy z opiekunami.
4.Dbanie o prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka z uwzględnieniem potrzeb dzieci
niepełnosprawnych.
5.Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.
6.Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych:
a) pomoc dzieciom w korzystaniu z nocnika lub toalety , przewijanie dzieci,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne ścielenie łóżek i leżaków,
d) wietrzenie pomieszczeń.
7. Dbanie o porządek, czystość, estetykę sal zajęciowych oraz o dobry stan sprzętu
i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27

Do głównych obowiązków pielęgniarki / starszej pielęgniarki należy:

1.Prowadzenie zajęć wychowawczych i opiekuńczych z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb dziecka.
2.Dbanie o zdrowie i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci.
3.Szkolenie innych pracowników żłobka w zakresie zagadnień dotyczących zdrowia
i rozwoju dziecka.
4.Dbanie o porządek, czystość i estetykę pomieszczeń, w których przebywają dzieci oraz
o stan sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5.Udzielanie wskazówek wychowawczych i zdrowotnych rodzicom, prowadzenie oświaty
zdrowotnej.
6.Weryfikacja szczepień dzieci na podstawie okazanej przez rodzica książeczki zdrowia
dziecka.
7.Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zachorowań.
8.Przeprowadzanie kontroli wewnątrzzakładowych dotyczących stanu sanitarno -
higienicznego placówki.
9. Nakrywanie do stołu, roznoszenie posiłków, karmienie dzieci.
10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych:
a) pomoc w korzystaniu z nocnika lub toalety, przewijanie,
b) rozbieranie i ubieranie dzieci przed snem i po spaniu,
c) codzienne ścielenie łóżek i leżaków,
d) wietrzenie pomieszczeń.

§ 28

Do głównych obowiązków referenta należy:

1.Zaopatrzenie żłobka w produkty żywnościowe, materiały codziennego użytku /środki
czystości, odzież ochronną i roboczą, drobny sprzęt, zabawki itp./.
2.Opracowywanie z dyrektorem, codziennych raportów żywnościowych, przestrzeganie
obowiązującej stawki żywieniowej, wartości ilościowych i jakościowych posiłków.
3.Współudział w opracowywaniu planów bieżących i perspektywicznych, zaopatrzenia
remontów i napraw.
4.Prowadzenie magazynów.
5.Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni, konserwatora i robotnika
gospodarczego pod względem organizacji pracy i fachowości wykonywanych czynności.
6.Wypłaty gotówki na podstawie źródłowych dowodów uzasadniających wypłatę.
7.Rozliczanie zaliczki.
8.Pobieranie gotówki z banku.
9.Rzetelne i terminowe prowadzenie raportów kasowych i innych.
10.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
11.Odprowadzanie gotówki da banku.

§ 29

Do głównych obowiązków kucharza/szefa kuchni należy:

1.Terminowe i higieniczne przygotowywanie posiłków oraz przestrzeganie ilości, jakości
i wymogów dietetycznych.
2.Pobieranie i właściwe przechowywanie prób żywnościowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3.Przestrzeganie higieny osobistej, noszenie odzieży roboczej i ochronnej oraz właściwe jej
przechowywanie.
4.Przestrzeganie czystości naczyń, urządzeń i sprzętu.
5.Właściwa obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją oraz prawidłowe stosowanie środków
czystościowych i dezynfekcyjnych.
6.Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych i wyposażenia

§ 30

Do głównych obowiązków pomocy kuchennej należy:

1.Pomoc w terminowym i higienicznym przygotowywaniu posiłków oraz przestrzeganie
ilości, jakości i wymogów dietetycznych.
2. Przestrzeganie higieny osobistej, noszenie odzieży roboczej i ochronnej, właściwe jej
przechowywanie.
3.Właściwa obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją.
4.Utrzymywanie w nienagannej czystości pomieszczeń kuchni oraz prawidłowe stosowanie
środków czystości i dezynfekcyjnych.
5.Przestrzeganie czystości naczyń, urządzeń i sprzętu.
6. Dbanie o dobro zakładu pracy, używanie mienia Żłobka zgodnie z przeznaczeniem.
7.Zgłaszanie przełożonym wszelkich usterek maszyn i urządzeń.

§ 31

Do głównych obowiązków sprzątaczki należy:

1.Pomoc opiekunowi w prowadzeniu zajęć z dziećmi.
2.Wykonywanie czynności pielęgnacyjno - higienicznych:
a) pomoc dzieciom w korzystaniu z toalety lub nocnika, zmiana pieluch,
c) codzienne słanie łóżek i leżaków,
d) wietrzenie pomieszczeń,
e) zmiana pościeli.
3. sprzątanie ze stołów i zmywanie naczyń.
4.Dbanie o stan sprzętu i zabawek, utrzymywanie ich w czystości, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5.Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń żłobka wg. przyjętych zasad

§ 32

Do głównych obowiązków robotnika należy:

1.Utrzymanie w czystości terenu przylegającego do zabudowań Żłobka: zamiatanie
chodników, opróżnianie koszy na śmieci, grabienie liści.
2.Utrzymanie w należytym porządku zieleni: koszenie trawników, regulacja żywopłotów,
pielenie ogródka.
3.W okresie zimy usuwanie śniegu i lodu z chodników, podjazdów oraz innych przejść
komunikacyjnych stosując środki zapobiegające skutkom gołoledzi.
4.Powiadamianie przełożonego o wszelkich podejrzanych okolicznościach mogących
zagrozić bezpieczeństwu Żłobka, zauważonych podczas pełnienia swoich obowiązków.
5.Właściwa obsługa urządzeń zgodnie z instrukcją.
6.Dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona mienia i używanie go zgodnie
z przeznaczeniem.

§ 33

Pracownicy żłobka mają obowiązek:

1. Zapoznania się z przepisami prawa i właściwego ich stosowania w powierzonym zakresie
działania.
2. Terminowego załatwiania spraw.
3. Prawidłowego ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Żłobka oraz jego
wyposażenia.
4. Sumiennego wykonywania powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz poleceniami przełożonego.
5. Przestrzegania tajemnicy służbowej, w tym ochrony danych osobowych.
6. Uzgadniania z przełożonymi sposobu realizacji powierzonych zadań i informowania
o napotkanych trudnościach.
7. Przedkładania spraw do kontroli osobom upoważnionym.
8. Zastępowania współpracowników podczas urlopu i choroby.
9. Ustawicznego samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji i brania udziału
w szkoleniach.
10. Współpracy z innymi pracownikami Żłobka i instytucjami zewnętrznymi w zakresie
wykonywania powierzonych zadań.
11. Efektywnego wykorzystania czasu pracy i wykonywania zadań z należytą starannością.
12. Wykonywania doraźnych zadań zleconych przez przełożonego.
13. Zachowania uprzejmości, życzliwości, a także poszanowania godności w kontaktach
międzyludzkich w miejscu pracy i poza nim.
14. Przestrzegania Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p/poż.
15. Usprawniania organizacji, metod i form pracy na swoim stanowisku pracy.

ROZDZIAŁ V

ZASADY USTALANIA OPŁAT W ŻŁOBKU I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 34


Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku
1.Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Zasady odpłatności za Żłobek reguluje:
Uchwała Nr XLVIII/693/22 Rady Miasta Białegostoku z dnia 17 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat stałej w żłobkach utworzonych przez Miasto Białystok
oraz wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie.
2. Opłata za Żłobek składa się z:
a) opłaty za pobyt,
b) dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka
w Żłobku (powyżej 10 godz.)
c) opłaty za wyżywienie ustalonej przez dyrektora żłobka
w porozumieniu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokości
maksymalnej stawki dziennej określonej w uchwale Rady Miejskiej.
3. Opłata za wyżywienie przyjmowana jest za rzeczywistą ilość dni pracy żłobka
w miesiącu.
4. Zwrot kosztów wyżywienia dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, w wysokości proporcjonalnej do okresu
zgłoszonej nieobecności dziecka, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie to musi nastąpić najpóźniej
do godz. 8.00 rano w pierwszym dniu nieobecności. W przypadku zgłoszenia po wskazanym
terminie zwrot następuje od dnia następnego.
5. Opłata stała pobierana jest co miesiąc, również w okresie przerwy ustalonej przez
Dyrektora Żłobka. W przypadku korzystania przez rodzica/opiekuna prawnego z innego
żłobka w okresie przerwy ustalonej przez Dyrektora żłobka oplata stała wnoszona jest
w żłobku zastępczym. Oplata stała ulega zwrotowi jedynie w przypadku urlopowania dziecka.
6. W przypadku otrzymania przez rodziców/opiekunów prawnych dofinansowania z ZUS
obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku kwota opłaty pobytowej (stałej) ulega obniżeniu
do wysokości otrzymanego dofinansowania i wynosi 0,00 złotych.
7. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w żłobku ponoszą rodzice w pełnej wysokości
ustalonej przez dyrektora żłobka. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów, nie zawiera zysku.
8. Opłaty za korzystanie z usług żłobkowych wnoszone są przez rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 25 dnia tego miesiąca na
rachunek bankowy żłobka.
9. Opłaty za korzystanie z usług żłobkowych wnoszone przez rodziców (prawnych
opiekunów) odprowadzane są na rachunek Budżetu Miasta Białystok.
10. Ustala się częściowe zwolnienie od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku
w wysokości 50% uczestnikom programu Białostockiej Karty Dużej rodziny zgodnie z
Uchwałą Nr XXXIX/473/13 Rady Miasta Białegostoku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie
wprowadzenia Programu Białostocka Karta Dużej Rodziny.

§ 35

Zasady finansowego utrzymania Żłobka

1. Żłobek uzyskuje środki finansowe w 100% z Urzędu Miasta na podstawie sporządzonego
planu finansowego obowiązującego w danym roku budżetowym.
2. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.
3. Żłobek może otrzymywać darowizny, które odprowadzane są na rachunek Urzędu Miasta.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2023 r.
2. Zmiany Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1 - Wzór Umowy na korzystanie z usług Żłobka Miejskiego Nr 6
Załącznik nr 2 –Wzór karty zapisu do Żłobka Miejskiego Nr 6
Załącznik nr 3 – Wzór Karty wywiadu
Załącznik nr 4 – Schemat organizacyjny Żłobka Miejskiego Nr 6


Ewa Łupińska
(Dyrektora Żłobka)

Opublikował: Ewa Łupińska
Publikacja dnia: 22.04.2024, 12:11
Dokument oglądany razy: 201
Podpisał: Ewa Łupińska
Dokument z dnia: 07.02.2023