Statut żłobka

DO POBRANIA PEŁNA WERSJA STATUTU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 6 w Białymstoku

Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1.
Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
6) uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżwetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku;
7) niniejszego statutu;
8) innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

Rozdział 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.
1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową. 2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
3. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok.
4. Żłobek prowadzi działalność statutową.
5. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Białystok.
6. Siedziba Żłobka mieści się w Białymstoku ul. Upalna 58.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 3.
1. Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.
2. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.
3. Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego; 5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

§ 4.
Sposób realizacji celów i zadań Żłobka:

1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka;
2) każde dziecko korzystające zusług Żłobka powinno być przyprowadzane iodbierane przez rodziców dziecka (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 5.
1. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.
2. Powyższe zadania realizowane są na podstawie odrębnych wniosków o dofinansowanie, zawierających programy zdrowotne określające sposób ich prowadzenia.

§ 6.
Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować i organizacjami.

Rozdział 4. MIENIE ŻŁOBKA

§ 7. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym przekazanym w zarząd.
§ 8. Żłobek, realizując swoje zadania gospodaruje powierzonym szczególnej staranności, zapewniając jego należytą ochronę z przeznaczeniem.

Rozdział 5. ZARZĄDZANIE ŻŁOBKIEM

§ 9.
1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka.
2. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami odpowiedzialność za działalność Żłobka.
3.Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
4.Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego Żłobkowi, Dyrektor podejmuje wgranicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.
5. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.
6. Dyrektor Żłobka wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i Pielęgniarki.

§ 10.
1. Dyrektor Żłobka upoważniony jest do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka, w rozumieniu art. 31 § 1. Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka. 3. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Żłobka.
4. W miarę potrzeby Dyrektor udziela pełnomocnictw pracownikom Żłobka.
5. Udzielenie pełnomocnictw o których mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Dyrektora Żłobka w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego pracownik, w szczególności Główny Księgowy lub Pielęgniarka w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.

§11.
Dyrektora Żłobka zatrudnia izwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.Prezydent Miasta Białegostoku jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i wykonuje wobec Dyrektora czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rozdział 6. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 12.
Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez Dyrektora Żłobka przerwy wakacyjnej.

§13.
1.W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem wwymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

§ 14.
1. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów.
2. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz do obowiązujących przepisów.

§ 15.
1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
2. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

§16.
1.W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.
2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu.
3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.

Rozdział 7.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKOWYCH

§ 17.
1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.
2. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się wprzypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.
5. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Rodzic ma obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania podatku, powiadomić Dyrektora Żłobka na piśmie.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług Żłobka.

Rozdział 8.
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU

§ 18.
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:

1) opłaty za pobyt, uchwalonej przez Radę Miejską;
2) opłaty za wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5;
3) dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka w żłobku uchwalonej przez Radę Miejską.
3.Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobka wporozumieniu zrodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokości maksymalnej stawki dziennej określonej wuchwale Rady Miejskiej.
4. Opłata za wyżywienie przyjmowana jest za rzeczywistą ilość dni pracy Żłobka w miesiącu.
5. Zwrot kosztów wyżywienia oraz zwrot opłaty za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka, w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłoszonej nieobecności dziecka.
6. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w Żłobku ponosi rodzic w pełnej wysokości ustalonej przez Dyrektora Żłobka. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów, nie zawiera zysku.

§19.
1.Opłaty za korzystanie zusług żłobkowych wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca.
2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek Budżetu Miasta Białystok.

Rozdział 9. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 20.
1. Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 10. NADZÓR I KONTROLA

§ 21.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.
2. Kontrolę finansową Żłobka przeprowadza Prezydent Miasta Białegostoku poprzez swoje organy kontroli i zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje nadzór nad działalnością Żłobka poprzez dokonywanie kontroli i oceny jego działalności oraz pracy Dyrektora, która w szczególności obejmuje:

1) warunki i jakość opieki;
2) realizację zadań statutowych;
3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
4) gospodarkę finansową.

§ 22.
1. Kontrolę wewnętrzną w Żłobku sprawują: Dyrektor, Główny Księgowy oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Żłobka.
2. Szczegółowe zasady, tryb i terminy kontroli określa Regulamin kontroli wewnętrznej Żłobka.

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 25. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone w trybie określonym ustalenia.DO POBRANIA PEŁNA WERSJA STATUTU ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

STATUT ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 6 w Białymstoku

Rozdział 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

§ 1.
Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku, zwany w dalszej części niniejszego Statutu „Żłobkiem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
6) uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżwetowej pod nazwą: Żłobek Miejski Nr 6 w Białymstoku;
7) niniejszego statutu;
8) innych przepisów dotyczących działania żłobków oraz samorządowych jednostek budżetowych.

Rozdział 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.
1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową. 2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.
3. Podmiotem tworzącym Żłobek jest Miasto Białystok.
4. Żłobek prowadzi działalność statutową.
5. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Białystok.
6. Siedziba Żłobka mieści się w Białymstoku ul. Upalna 58.

Rozdział 3.
CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

§ 3.
1. Żłobek jest powołany do sprawowania opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub 4 rok życia w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.
2. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej dla dzieci uprawnionych.
3. Do zadań Żłobka w szczególności należy:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
4) stosowanie odpowiedniego, zgodnie z wymogami zdrowego żywienia dietetycznego; 5) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

§ 4.
Sposób realizacji celów i zadań Żłobka:

1) w czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza jego obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje fachowy personel zatrudniony w placówce, zgodnie ze schematem organizacyjnym placówki, stanowiącym załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Żłobka;
2) każde dziecko korzystające zusług Żłobka powinno być przyprowadzane iodbierane przez rodziców dziecka (opiekunów prawnych) lub przez pisemnie upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 5.
1. Żłobek może realizować zadania w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki skierowane do dzieci, ich rodziców lub opiekunów.
2. Powyższe zadania realizowane są na podstawie odrębnych wniosków o dofinansowanie, zawierających programy zdrowotne określające sposób ich prowadzenia.

§ 6.
Żłobek wykonując swoje zadania może współpracować i organizacjami.

Rozdział 4. MIENIE ŻŁOBKA

§ 7. Mienie Żłobka jest mieniem komunalnym przekazanym w zarząd.
§ 8. Żłobek, realizując swoje zadania gospodaruje powierzonym szczególnej staranności, zapewniając jego należytą ochronę z przeznaczeniem.

Rozdział 5. ZARZĄDZANIE ŻŁOBKIEM

§ 9.
1. Żłobkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Żłobka.
2. Dyrektor kieruje Żłobkiem jednoosobowo, zgodnie z przepisami odpowiedzialność za działalność Żłobka.
3.Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie we wszystkich sprawach dotyczących Żłobka, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Białegostoku.
4.Czynności prawne dotyczące mienia komunalnego przekazanego Żłobkowi, Dyrektor podejmuje wgranicach pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictw potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta Białegostoku.
5. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.
6. Dyrektor Żłobka wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Księgowego i Pielęgniarki.

§ 10.
1. Dyrektor Żłobka upoważniony jest do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka, w rozumieniu art. 31 § 1. Kodeksu pracy.
2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Żłobka. 3. Zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach określa Dyrektor Żłobka.
4. W miarę potrzeby Dyrektor udziela pełnomocnictw pracownikom Żłobka.
5. Udzielenie pełnomocnictw o których mowa w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Dyrektora Żłobka w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego pracownik, w szczególności Główny Księgowy lub Pielęgniarka w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.

§11.
Dyrektora Żłobka zatrudnia izwalnia Prezydent Miasta Białegostoku.Prezydent Miasta Białegostoku jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora i wykonuje wobec Dyrektora czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

Rozdział 6. ORGANIZACJA ŻŁOBKA

§ 12.
Żłobek funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem ustalonej przez Dyrektora Żłobka przerwy wakacyjnej.

§13.
1.W Żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem wwymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

§ 14.
1. Liczba dzieci w Żłobku dostosowana jest do obowiązujących przepisów.
2. Skład personelu zatrudnionego w Żłobku jest dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do Żłobka oraz do obowiązujących przepisów.

§ 15.
1. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.
2. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

§16.
1.W Żłobku może być powołana Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających ze świadczeń Żłobka.
2. Rada Rodziców wybierana jest corocznie na pierwszym zebraniu rodziców w głosowaniu.
3. Rada Rodziców działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez Dyrektora Żłobka regulaminu.

Rozdział 7.
WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI ORAZ KORZYSTANIA Z USŁUG ŻŁOBKOWYCH

§ 17.
1. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok, przyjęcia odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc.
2. Dzieci w Żłobku zapisywane są do grup według ich zbliżonego wieku.
3. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców pracujących lub uczących się, gdy dwoje rodziców pracuje lub uczy się wprzypadku rodzin albo rodzica pracującego względnie uczącego się w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci.
4. Do Żłobka przyjmowane są dzieci rodziców mieszkańców miasta Białegostoku, niewskazujących w rozliczeniu rocznym PIT innego miejsca przekazania podatku niż Miasto Białystok.
5. Za osoby pracujące uznaje się również osoby bezrobotne, pozostające bez pracy przez okres maksymalnie trzech miesięcy od dnia utraty pracy, dokumentujące ten fakt, co miesiąc zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
6. Rodzic ma obowiązek o każdej zmianie sytuacji w kwestii dotyczącej zatrudnienia, miejsca zamieszkania bądź miejsca odprowadzania podatku, powiadomić Dyrektora Żłobka na piśmie.
7. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest złożona karta zgłoszeniowa i zawarta na jej podstawie pisemna umowa o korzystanie z usług Żłobka.

Rozdział 8.
ZASADY USTALANIA OPŁAT ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W ŻŁOBKU

§ 18.
1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny.
2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka za korzystanie z usług żłobkowych w postaci:

1) opłaty za pobyt, uchwalonej przez Radę Miejską;
2) opłaty za wyżywienie, z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5;
3) dodatkowej opłaty za korzystanie z wydłużonego czasu przebywania dziecka w żłobku uchwalonej przez Radę Miejską.
3.Opłatę za wyżywienie ustala Dyrektor Żłobka wporozumieniu zrodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, do wysokości maksymalnej stawki dziennej określonej wuchwale Rady Miejskiej.
4. Opłata za wyżywienie przyjmowana jest za rzeczywistą ilość dni pracy Żłobka w miesiącu.
5. Zwrot kosztów wyżywienia oraz zwrot opłaty za pobyt dokonywany jest za okres nieobecności zgłoszonej przez rodziców lub prawnych opiekunów danego dziecka, w wysokości proporcjonalnej do okresu zgłoszonej nieobecności dziecka.
6. Koszty zajęć dodatkowych organizowanych w Żłobku ponosi rodzic w pełnej wysokości ustalonej przez Dyrektora Żłobka. Odpłatność ta zawiera zwrot kosztów, nie zawiera zysku.

§19.
1.Opłaty za korzystanie zusług żłobkowych wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka objętego opieką za dany miesiąc z góry do 16 dnia tego miesiąca.
2. Opłaty o których mowa w ust. 1 wnoszone są na rachunek bankowy Żłobka i odprowadzane na rachunek Budżetu Miasta Białystok.

Rozdział 9. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 20.
1. Żłobek działa na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego opracowanego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
3. Żłobek posiada odrębny rachunek bankowy.
4. Żłobek prowadzi księgowość zgodnie z zakładowym planem kont dla jednostek budżetowych, a także sporządza sprawozdawczość finansową z uwzględnieniem klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 10. NADZÓR I KONTROLA

§ 21.
1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Prezydent Miasta Białegostoku.
2. Kontrolę finansową Żłobka przeprowadza Prezydent Miasta Białegostoku poprzez swoje organy kontroli i zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Prezydent Miasta Białegostoku sprawuje nadzór nad działalnością Żłobka poprzez dokonywanie kontroli i oceny jego działalności oraz pracy Dyrektora, która w szczególności obejmuje:

1) warunki i jakość opieki;
2) realizację zadań statutowych;
3) prawidłowość gospodarowania mieniem;
4) gospodarkę finansową.

§ 22.
1. Kontrolę wewnętrzną w Żłobku sprawują: Dyrektor, Główny Księgowy oraz pracownicy w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Dyrektora Żłobka.
2. Szczegółowe zasady, tryb i terminy kontroli określa Regulamin kontroli wewnętrznej Żłobka.

Rozdział 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 25. Zmiany i uzupełnienia Statutu mogą być wprowadzone w trybie określonym ustalenia.

Opublikował: Ewa Łupińska
Publikacja dnia: 10.02.2023, 12:12
Dokument oglądany razy: 585
Podpisał: Ewa Łupińska
Dokument z dnia: 16.05.2015